Friday, January 14, 2011

आज तुला मी नकोय

आज तुला मी नकोय
हे मला कधीच कळल होत
तू सोडून जाणार आहेस
मी कधीच जाणल होत
तुझ लग्न ठरलय
तुझ्या वागण्यातुन समजत होत
दुसरीकडे ओढ़ लागलेल तुझ मन
मला समजुन येत होत
खुप वाईट वाटत होत
पण काहीच सुचत नव्हत
दिवसातून हजारो मेसेज करणारी तू
पण आता सगळ बंद होत
खुप आठवण येते म्हणन
आय लव यू च बोलन
आता संपून गेल होत
हे अचानक अस होइल अस कधीच वाटल नव्हत
प्रतेक मिनिटाला मोबाईलकड़े पहान
आज ही तसच चालु होत
ये मूर्खा फोन करना
तुझा आवाज ऐकायचाय
अस बोलणार कोणच उरल नव्हत
वरुन हसताना दिसलो तरी
मन रडन सोडत नव्हत
तुझ्या विरहात जगन
खुप कठिण झाल होत
देवा माझ्या स्वीटहार्ट ला उदंड
आयूष्य दे एवढच मागण
तुझ्या चरणाजवळ होत
(काळजी घे मी कसाही जगेन पण तू सुखी रहा
तिला एवढच सांगायच होत ......आइ लव यू )

No comments: